سرفصل های مصوب و در حال اجرا دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 
سرفصل رشته های مقطع دکتری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
               دانشکده مجری                                         رشته تحصیلی- گرایش    سرفصل مصوب در حال اجرا
دانشکده هنرهای صناعی دکتری هنرهای اسلامی  - مصوب 1394/02/19
دانشکده طراحی دکتری طراحی صنعتی- مصوب 1397/10/02  
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری معماری اسلامی- مصوب 1399/05/20  
دکتری شهرسازی اسلامی- مصوب 1399/05/20
 
سرفصل رشته­ های مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشکده مجری     رشته تحصیلی- گرایش  سرفصل مصوب در حال اجرا
دانشکده هنرهای صناعی کارشناسی ارشد هنر اسلامی- گرایش سفال- مصوب 1396/10/30
کارشناسی ارشد  هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوب- مصوب 1396/10/30
کارشناسی ارشد هنر اسلامی- گرایش هنر و  صنایع فلز- مصوب 1396/10/30
دانشکده هنرهای تجسمی کارشناسی ارشد پژوهش هنر- بازنگری1392/06/31
کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی-بازنگری 1397/02/09
دانشکده فرش کارشناسی ارشد فرش- گرایش طراحی- بازنگری 1396/11/16
کارشناسی ارشد فرش- گرایش تولید- بازنگری 1396/11/16
کارشناسی ارشد فرش- گرایش مواد اولیه و رنگرزی- بازنگری 1396/11/16
کارشناسی ارشد فرش- گرایش پژوهش در فرش- بازنگری 1396/11/16
دانشکده حفاظت آثار فرهنگی کارشناسی ارشد  مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی-بازنگری 1391/06/31  
کارشناسی ارشد باستان سنجی گرایش مواد معدنی- مواد آلی- مصوب -1394/11/24
کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش اسلامی- مصوب 1365/07/05
کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ- بازنگری 1400/10/5
دانشکده طراحی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی - مصوب 1388/02/23
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری- بازنگری 1392/12/18- 
کارشناسی ارشد مهندسی معماری - بازنگری 1400/10/5

کارشناسی ارشد معماری اسلامی - مصوب -1383/02/19
کارشناسی ارشد فناوری معماری- گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی-بازنگری-1400/06/18
کارشناسی ارشد فناوری معماری- گرایش دیجیتال- مصوب 1395/11/23
کارشناسی ارشد انرژی و معماری- بازنگری 1391/09/12
کارشناسی ارشد طراحی شهرسازی- بازنگری 1400/10/05
دانشکده هنرهای رایانه ای کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای -گرایش هنرهای چند رسانه ای-مصوب 1393/11/18
کارشناسی ارشد  هنرهای رایانه ای – گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند- مصوب- 1393/08/11
کارشناسی ارشد هنرهای رایانه ای - گرایش  تولید بازی های رایانه ای-مصوب1393/08/11
کارشناسی ارشد علوم شناختی گرایش طراحی و خلاقیت-1396/12/05
کارشناسی ارشد علوم شناختی گرایش رسانه- 1395/06/20
 
سرفصل رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشکده مجری رشته تحصیلی سرفصل مصوب در حال اجرا
دانشکده هنرهای تجسمی کارشناسی ارتباط تصویری- بازنگری 1397/06/26  
کارشناسی نقاشی ایرانی- بازنگری-1397/09/02
دانشکده هنرهای صناعی کارشناسی هنر اسلامی – گرایش سفال-مصوب 1384/03/28
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش هنر و صنایع چوب -مصوب 1384/03/28
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش هنر و  صنایع فلز-مصوب 1384/03/28
کارشناسی هنر اسلامی – گرایش شیشه- مصوب 1384/03/28
کارشناسی ساخت طلا و جواهر- مصوب-1395/09/13
داشکده فرش کارشناسی فرش – گرایش طراحی فرش- بازنگری 1392/06/31
دانشکده حفاظت آثار فرهنگی کارشناسی مرمت آثار تاریخی- بازنگری-1400/12/01
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی مهندسی معماری- بازنگری 1400/10/05
کارشناسی مهندسی شهرسازی-بازنگری 1395/11/23  
دانشکده طراحی کارشناسی طراحی صنعتی- بازنگری 1397/09/9
دانشکده هنرهای رایانه ای کارشناسی چند رسانه ای  گرایش -بازنگری 1395/09/20
 
سرفصل های در حال پیگیری برای تصویب و اجرا
دانشکده متقاضی  رشته/ مقطع تحصیلی وضعیت
دانشکده حفاظت آثار فرهنگی سرفصل کارشناسی رشته آرایه های معماری ایرانی تدوین شده
سرفصل دکتری رشته باستان سنجی در دست پیگیری وزارتی
دانشکده هنرهای صناعی سرفصل ارشد هنرهای شیشه در دست پیگیری وزارتی
دانشکده هنرهای تجسمی دکتری هنرهای تجسمی در دست پیگیری وزارتی
دانشکده معماری و شهر سازی کارشناسی ارشد مرمت میراث معماری  در دست پیگیری وزارتی
دانشکده فرش دکتری رشته فرش در دست پیگیری وزارتی
دانشکده چند رسانه ای دکتری چند رسانه ای در دست پیگیری وزارتی
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.