مدیریتمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر اکرم محمدی زاده

تلفن :  35297520-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+
رایانامه : a.mohammadizadeh@tabriziau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------------معاون مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر هاشم عبدیان

تلفن : 35297533-41-98+
 دورنگار : 35419975-41-98+
رایانامه : dr.hashemabdian@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------رئیس گروه برنامه ریزی آموزشی
دکتر عاطفه فاضل

تلفن : 35297135-41-98+
 دورنگار : 35419975-41-98+
رایانامه : atefeh.fazel@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------کارشناس  دانش آموختگان و نظام وظیفه
محمد رضا جعفر پور
شرح وظایف

تلفن: 35297525-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+
رایانامه:  m.jafarpour@tabriziau.ac
.ir
-----------------------------------------------------------------------------
کارشناس پذیرش و ثبت نام
احد کاظم زاده
شرح وظایف

تلفن: 35297524-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+
رایانامه: akg1390@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------
کارشناس تحصیلات تکمیلی
محمد گرامی
شرح وظایف

تلفن: 35297523-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+
رایانامه: gogerami_2005@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------زنده یاد عباس نوروزیان

----------------------------------------------------------------------------کارشناس سامانه آموزشی
نویده وظیفه شعاع
شرح وظایف


تلفن: 35297522-41-98+
دورنگار: 35419975-41-98+
رایانامه: n.vazifehshoaa@tabriziau.ac.ir

----------------------------------------------------------------------------

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.