گروه عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز


 در سه بخش بخش زبان و ادبیات فارسی و خارجی، تربیت بدنی  و  
معارف اسلامی در دوره کارشناسی تمامی رشته های تحصیلی فعالیت میکند. با توجه به آنکه بر اساس سرفصل دروس دوره کارشناسی در ایران 
دانشجویان  موظف اند تعداد ۲۲ واحد از دروس عمومی(اینجا فهرست را ببینید) در کل دوره تحصیل خود را با موفقیت بگذراند. بخشی از نکات مهم مربوط به اخذ دروس عمومی به شرح زیر است:

۱- در هر نیمسال تحصیلی تنها یک درس از مجموعه دروس معارف اسلامی را می توان انتخاب کرد؛

۲- درس "دانش خانواده" اگرچه توسط گروه معارف ارائه می شود از شمول محدودیت مذکور در بند ۱ خارج بوده و همزمان با دروس معارف قابل انتخاب است؛
۳- در رابطه با ۲ درس از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام، دانشجو در انتخاب هر یک از سه درس اندیشه ۱ ،انسان در اسلام و حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام مختار است و هیچ گونه تقدم و تأخری وجود ندارد. اما پیش‌نیاز انتخاب درس اندیشه اسلامی۲ ،اندیشه اسلامی۱ است؛ بنابراین اگر دانشجویی درس انسان در اسلام یا حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام را گذرانده باشد، قادر به انتخاب اندیشه اسلامی۲ نیست؛
۴- درخواست انتخاب همزمان دو درس معارف تنها در نیمسال پایانی تحصیل و منوط به موافقت مدیرگروه آموزشی مربوط و مدیرگروه معارف اسلامی است؛
۵- درخواست معرفی به استاد در موارد نادر در نیمسال آخر تحصیل و تنها به علت عدم ارائه دروس و یا تداخل برنامه درسی مطابق با دستورالعمل ماده ۸ آئین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی امکان بررسی دارد.
۶- تعدا کل دروس عمومی ۲۲ واحد است:
  • دو درس به ارزش ۴ واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسلام
  • یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس اخلاق اسلامی
  • یک درس به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس انقلاب اسلامی
  • یک در به ارزش ۲ واحد از مجموعه دروس تاریخ تمدن اسلامی
  • یک درس به ارزش ۲ واحد از دروس آشنایی با منابع اسلامی
  • ورزش ۲ به ارزش یک واحد
  • ورزش ۳(اختیاری) به ارزش یک واحد
  • تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه خاص ناتوانان ذهنی و حرکتی (اجباری) هر هرکدام به ارزش یک واحد (جایگزین تربیت بدنی و ورزش ۱)
 
اطلاعات مربوط به اساتید گروه 
* اساتید گروه در بخش عمومی
دکتر کاظم پور الوار- زبان انگلیسی
دکترلیلا دوبختی- زبان انگلیسی
دکتر حمیده حرمتی- زبان و ادبیات فارسی
دکتر مهدی فراموشی- ورزش و تربیت بدنی

*اساتید گروه در بخش معارف اسلامی
دکتر حسن صالحی- معارف و اخلاق

دکترسید جلال موسوی شربیانیمعارف و اخلاق

 

آشنایی با مدیر گروه
وظایف و اختیارات


تماس با گروه  : ...........داخلی ..............


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.