وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

-شناسایی، پرورش و افزایش توانمندی استعدادهای درخشان
-
بسترسازی و تأمین نیازهای ضروری
-رفع موانع برای خود شکوفایی در سطح دانشگاه
-تأمین منافع ملی بر اساس آیین نامه های مصوب وزارت متبوع
 
آیین نامه ها و شیوه نامه های استعداد درخشان
1 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
2 اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری
3 آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد  
4 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
5 اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد


 

مسئول دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
تلفن : 35297533-41-98+    دورنگار : 35419975-41-98+ دکتر هاشم عبدیان
دکتری مدیریت آموزشی


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.