آیین نامه های آموزشی دانشگاه

- فرآیند لغو تعهد آموزش رایگان
فرآیند لغو تعهد آموزش رایگان


-کاردانی و کارشناسی
آیین نامه آموزشی کاردانی وکارشناسی