آمار دانشجویان

      تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی تا تیر ماه 99: 2269نفر

 
کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
0 0  1545