تاریخ : شنبه 6 مهر 1398
کد 71

اطلاعيه آغاز نام نويسي دانشجويان نوورود براي بهره مندي از پشتيباني هاي دانشجويي بنياد ملي نخبگان

بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين نامه »پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور
بنياد ملي نخبگان بر اساس آييننامه »پشتيباني از فعاليتهای علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي کشور، تسهيالت ويژه ای از قبيل راتبه دانشجويي، اعتبار آموزشياری، اعتبار همکاریهای علمي- اجرايي/ فن ياری، اعتبار توانمندی آموزشي، اعتبار توانمندی کارآفريني ، اعتبار ارتباطات علمي و ... را به دانشجويان مستعد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعطا ميکند

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.