تاریخ : دوشنبه 1 آبان 1396
کد 38

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی

طبق مصوبه جلسه شماره 354 تاریخ 96/07/30  شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید
طبق مصوبه جلسه شماره 354 تاریخ 96/07/30  شورای آموزشی دانشگاه مقرر گردید تقاضاهای مهمان و انتقال برای هر نیم سال تحصیلی، پس از تایید دانشکده مربوطه، حداقل یک ماه قبل از شروع آن نیم سال تحصیلی به اداره امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارائه گردد. بدیهی است به تقاضاهای ارسالی خارج از زمان بندی فوق به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297521-041   دورنگار :35419975-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.